Σάββατο, Ιούλιος 20, 2024
Follow Us
Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024 13:34

Τι θα συζητηθεί την Παρασκευή στην Δημοτική Επιτροπή της Νάουσας

Tακτική  δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί στις 7-6-2024, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1

Έγκριση ή μηπρόσληψης   προσωπικού  με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  , τριών  (3) ατόμων Κλάδου: ΥΕ Προσωπικού εξωτερικών χώρων με  Ειδικότητα :ΥΕ Προσωπικού εξωτερικών χώρων, πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

2

Εξώδικος η μη Συμβιβασμός 

3

Διαγραφή επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών λόγω υπαγωγής στο Ν.4495/17.

4

Διαγραφή προσαυξήσεων ή μη του Σ.Κ.

5

Έγκριση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

6

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

7

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (1η κατάσταση δαπανών 2024-ΚΑΕ 80.8251.004)

8

Έκτακτη Μετακίνηση του Αντιδημάρχου Νάουσας κ. Σαμαρά Γρηγόρη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους»

9

«Καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού ( 5 ατόμων), κατόπιν της με Α.Π.

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./36/5762/27-05-24 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους»

10

Έγκριση η μη πρόσληψης συμβασιούχου  προσωπικού με σχάση εργασίας ΙΔΟΧ  τριών (3) ατόμων Κλάδου ΥΕ Προσωπικού εξωτερικών χώρων με Ειδικότητα  ΥΕ Προσωπικού εξωτερικών χώρων πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55εως 67 ετών μέσω της απ. Πρωτ.42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

11

Έγκριση η μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  (8) ατόμων  για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55εως 67 ετών μέσω της απ. Πρωτ.42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ Απασχολούμενοι Προγράμματος ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ )55-67 στην  Οικονομική Υπηρεσία

12

Έγκριση η μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο  Αυτοτελές  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού δώδεκα (12) ατόμων  πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55 εως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

13

Έγκριση η μη πρόσληψης συμβασιούχου  προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  8 (οκτώ) ατόμων Κλάδου ΥΕ εργατών πρασίνου πλήρους απασχόλησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55εως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ

14

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας μεταφερόμενης μπασκέτας εξωτερικού χώρου για τις ανάγκες άθλησης στην Τ.Κ. Αρκοχωρίου και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

15

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης μουσικής συναυλίας - αφιέρωμα στον συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο με το Μουσικό Σωματείο "Ωδείο Ναούσης" στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας "Μελίνα Μερκούρη"  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

16

Έγκριση η μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δέκα ατόμων (10)  στο  Τμήμα Αυτεπιστασίας & Συντηρήσεων, πλήρους  απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας  55εως 67 ετών μέσω της αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

17

Πάγια διαταγή πορείας για το υπ.αριθμό όχημα ΚΗΗ-3669

18

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότηΒ.Δ.

19

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότη. Ρ.Α.

20

Εισήγηση για προγραμματισμό προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2024 - 2025.

21

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την πολυετή Σύμβαση Υπηρεσιών  με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας», έγκριση της μελέτης(παρ. 7 του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016) και των εγγράφων της σύμβασης, την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων και σύνταξη της διακήρυξης του Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

22

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την πολυετή Σύμβαση Υπηρεσιών  με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας»

23

Έγκριση   7ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία « Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας»

24

 Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Υπηρεσίες φιλοξενίας, συντήρησης, ανακατασκευής, ονοματοδοσίας και ασφάλειας δικτυακών τόπων του Δήμου Νάουσας, για το έτος 2024.