ΒΕΓΓΟΣ ΕΝΔΙΑΜ.
A+ A A-

Τέσσερις εργάτες κήπων θα προσλάβει ο Δήμος Νάουσας

Ο Δήμαρχος Νάουσας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα Καλλικράτης ).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

3. Την με αρ. πρωτ. 266/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η.Π. Νάουσας.

4. Την με αρ. πρωτ.  6622/2017 Εγκριτική της Αποκεντρωμένης Δ/σηςΜακεδονίας – Θράκης, Τμήματος Δ/κού – Οικ/κού Νομού Ημαθίας, για τον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

κάνει γνωστό

ότι θα προβεί στην πρόσληψη 4 (τεσσάρων) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου, για την εκτέλεση των εργασιών στους χώρους πρασίνου του Δήμου Νάουσας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

     

Ειδικότητα

    

 Αριθμός

 

 Χρονική διάρκεια

 

Ειδικά – τυπικά προσόντα πρόσληψης

 

ΥΕ Εργατών Κήπων

 

       4

   

     

     2 μήνες

 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 10/08/2017 μέχρι και 21/08/2017  στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου Νάουσας

( Δ/νση : Δημαρχίας 30, Νάουσα , Τ.Κ. 59200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Κοινοποίηση                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 Γραφείο Διαχείρισης                         

Ανθρώπινου Δυναμικού

                                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Copyright © 2013 24oresnews.gr - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος - Ανάπτυξη & υποστήριξη ιστοσελίδας: LEONweb